SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Každý nákup na Slovnafte je výhra“

(ďalej len „súťažný poriadok“)

PREAMBULA

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Každý nákup na Slovnafte je výhra“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž“). Ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii aj na webovej stránke sutaz.slovnaftmove.sk .

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

1. ÚČEL SÚŤAŽE

1.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže, jeho produktov, zákazníckeho programu „Slovnaft Move“ a aplikácie „Slovnaft Move“ prostredníctvom odmenených fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže.

1.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke www.slovnaft.sk, www.slovnaftmove.sk, sutaz.slovnaftmove.sk, v online magazíne https://drivemagazine.eu ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže https://www.facebook.com/MySlovnaft/ a https://www.instagram.com/myslovnaft. Fyzická osoba, ktorá sa stane výhercom hlavnej ceny bude prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojená do propagácie organizátora súťaže.

2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE A PREVÁDZKOVATEĽ WEB STRÁNKY SÚVISIACEJ S AKCIOU (sutaz.slovnaftmove.sk)

2.1. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“).

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má oprávnenie na pobyt v Európskej únii, ktorá splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej aj ako „zákazník“, „účastník“ alebo „dotknutá osoba“). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmto súťažným poriadkom v celom rozsahu.

3.2. Súťaže o týždenné a hlavné výhry sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc organizátora súťaže, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora súťaže.

4. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE

Súťaž prebieha na čerpacích staniciach organizátora súťaže na území SR (ďalej len „ČS“) od 17. júna 2024 do 1. septembra 2024. Registrácia do súťaže je možná v termíne od 17.06.2024 od 00:00 h do 01.09.2024 do 23:59:59 h.

5. PODMIENKY ZAPOJENIA DO SÚŤAŽE:

5.1. Podmienkou zaradenia do súťaže je:
a) registrácia zákazníka do súťaže a uskutočnenie nákupu v súlade s týmto súťažným poriadkom. Zákazník sa môže registrovať iba cez svoje Slovnaft Move konto a to prostredníctvom aplikácie alebo cez webovú stránku www.slovnaftmove.sk.
b) v prípade hlavnej výhry je podmienkou súťaže overenie identity účastníka a účasť účastníka na vyhotovení obrazových, zvukových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov z odovzdávania hlavnej výhry, ktoré budú použité na propagačné a marketingové účely.

5.2. Registrácia:

Členom zákazníckeho programu Slovnaft Move stačí zaregistrovať iba jedenkrát ich zákaznícku kartu. Ak zákazník po zaregistrovaní karty uskutoční nákup a tento nákup bude spĺňať podmienky súťaže (ďalej len „súťažný nákup“), transakcia bude do žrebovania zaradená automaticky, bez potreby registrácie jednotlivých nákupov.

Postup:

1. Prihlásite sa do svojho konta v zákazníckom programe Slovnaft Move prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky slovnaftmove.sk, kliknete na tlačidlo Chcem vyhrať a udelíte súhlas so Súťažným poriadkom a kliknete na tlačidlo, že ste sa oboznámili s Vyhlásením o spracovaní osobných údajov a zobrazí sa informácia o úspešnej registrácii.

2. Uskutočnite súťažný nákup.

5.3. Nákupy zaradené do žrebovania

Do súťaže je zaradený každý nákup v hodnote viac ako 0,- EUR za použitia registrovanej Slovnaft Move karty na ktorejkoľvek ČS organizátora súťaže uhradený v hotovosti, akoukoľvek platobnou kartou alebo palivovou MOL Group kartou. Do súťaže nie sú zaradené nákupy tovarov vylúčených zo zbierania bodov v zákazníckom programe Slovnaft Move a nákupy uhrádzané inými ako vyššie uvedenými palivovými kartami.

5.4. Za jeden súťažný nákup sa považuje nákup, na ktorý bol vydaný jeden pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient. Ak účastník uskutoční v jeden deň viac súťažných nákupov, bude do súťaže zaradený každý súťažný nákup zvlášť, tzn. účastník je zaradený do žrebovania toľkokrát, koľko nákupov uskutočnil.

5.5. Do žrebovania o hlavné výhry budú zaradené všetky nákupy uskutočnené počas trvania súťaže a to aj nákupy uskutočnené pred registráciou do súťaže, v súlade s podmienkami uvedenými vyššie. Do žrebovania o týždenné výhry budú zaradené všetky nákupy uskutočnené za daný žrebovací týždeň.

6. VÝHRY

6.1. Týždenná výhra: 7 x darčeková palivová MOL Group GIFT karta v hodnote 500,- €, spolu za celé trvanie súťaže 77 kusov palivových MOL Group GIFT kariet.

6.2. Hlavné výhy: 7 x darčeková palivová MOL Group GIFT karta v hodnote 2000,- €.

6.3. Výhercovia budú zverejňovaní priebežne na internetovej stránke sutaz.slovnaftmove.sk.

6.4. Zverejnená informácia o výhercoch bude obsahovať údaje zadané účastníkom pri registrácii, resp. evidované v Slovnaft Move konte v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska, výhru/hodnotu výhry, miesto uskutočnenia nákupu. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom; výhercovia hlavnej výhry budú kontaktovaní aj telefonicky (v prípade, že ho organizátor súťaže má k dispozícii).

6.5. Okrem žrebovaných výhier, dostanú účastníci súťaže po každej ďalšej transakcii (s použitím Slovnaft Move Karty) po zaregistrovaní sa do súťaže kupón na zľavu na vybrané produkty alebo palivá EVO Plus. Kupóny budú doručené do aplikácie Slovnaft Move, ich platnosť bude definovaná priamo v kupóne.

7. ŽREBOVANIE

7.1. Týždenné výhry sa budú žrebovať od 26. júna 2024 do 4. septembra 2024, vždy v najbližšiu stredu nasledujúcu po kalendárnom týždni, za ktorý sa žrebuje. Do týždenného žrebovania budú zaradené nákupy uskutočnené za daný týždeň, pričom sa bude vždy žrebovať výhra za súťažný nákup uskutočnený v daný týždeň.

7.2. Hlavné výhry sa budú žrebovať do 7 kalendárnych dní po ukončení súťaže. Do žrebovania o hlavné výhry búdu zaradené nákupy uskutočnené za celé obdobie trvania súťaže.

7.3. Žrebovanie všetkých výhier bude prebiehať prostredníctvom automatizovaného žrebovacieho systému, žrebovanie hlavných výhier sa uskutoční aj za prítomnosti notára.

8. OVERENIE VÝHERCOV

8.1. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom na kontaktné údaje uvedené vo svojom konte v zákazníckom programe Slovnaft Move spravidla do 5 kalendárnych dní odo dňa žrebovania. Výherca hlavnej výhry bude kontaktovaný aj telefonicky (v prípade, že ho organizátor súťaže má k dispozícii). Totožnosť výhercu hlavnej výhry sa overí prostredníctvom nasledujúcich údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska. Ak bude vyžrebovaný účastník, ktorý nespĺňa podmienky súťaže, nevzniká mu nárok na výhru.

8.2. Týždenné výhry zašle organizátor súťaže výhercom poštou alebo kuriérom, na adresy uvedené v zákazníckom programe Slovnaft Move, a to do 30 dní odo dňa žrebovania. Darčekové palivové MOL Group GIFT karty sa zasielajú z bezpečnostných dôvodov neaktívne; organizátor súťaže ich aktivuje na základe e-mailového potvrdenia ich prevzatia výhercom. Odovzdanie hlavných výhier sa uskutoční na základe individuálnej dohody s výhercami hlavných výhier osobne alebo poštou.

8.3. Po overení, že vyžrebovaný účastník splnil všetky podmienky súťaže, si organizátor súťaže s výhercom dohodne odovzdanie hlavnej výhry. Výherca je povinný v prípade osobného odovzdania hlavnej výhry predložiť organizátorovi súťaže k nahliadnutiu doklad preukazujúci jeho totožnosť. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo uskutočniť odovzdanie hlavnej výhry ako verejnú udalosť za účasti zástupcov organizátora súťaže.

8.4. Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať podľa bodu 8.1. tohto súťaženého poriadku do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi alebo rozhodnúť o prepadnutí výhry v prospech organizátora súťaže.

8.5. Ak vyžrebovanému účastníkovi nevznikol nárok na výhru, porušil tento súťažný poriadok a/alebo stratí nárok na výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne, výhercom sa stáva vyžrebovaný náhradník (nasledujúci v poradí). Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia.

8.6. Výhry do súťaže poskytol organizátor súťaže.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v bode 2.1. tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

9.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov evidovaných o účastníkovi v jeho Slovnaft Move konte, ako aj údaje o nákupe produktov zaradených do súťaže potrebné pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súťaži podľa tohto súťažného poriadku, a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle bodu 9.1. tohto súťažného poriadku.

9.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) sa účastník ako dotknutá osoba stáva jednou zo zmluvných strán v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia1 na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku. Spracúvanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

9.4. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 1. tohto súťažného poriadku.

9.5. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu trvania súťaže a 2 mesiace po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení. Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať tiež na účely plnenia povinností organizátora súťaže pri vedení účtovníctva v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce z platného zákona o účtovníctve a zákona o dani z príjmov). Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch bude organizátor súťaže uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.).

Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely vydávania interného periodika a online magazínu https://drivemagazine.eu/ podľa bodu 1.2. tohto súťažného poriadku, ktoré má archívnu hodnotu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na stránke sutaz.slovnaftmove.sk. Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

10.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

10.4. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zasielať účastníkovi, ktorý má v zákazníckom programe „Slovnaft Move“ vyznačený súhlas, že chce byť informovaný o všeobecných marketingových ponukách a prieskumoch od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. prostredníctvom e-mailu a/alebo notifikácie, počas trvania súťaže ponuky od organizátora súťaže. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

10.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

10.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

10.7. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi.
Výhry sú predmetom dane v hodnote presahujúcej sumu 350,- €.

10.8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí výhercov, a teda aj o výhrach v súťaži.

10.10. Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke sutaz.slovnaftmove.sk počas celej doby trvania súťaže, ako aj uložený k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 14. 06. 2024

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením2 a Zákonom o ochrane osobných3 údajov prevádzkovateľ - spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej aj ako „Vyhlásenie“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov4.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Spoločnosť vyhlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto Vyhlásenie.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:
E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Podrobnejšie sú jednotlivé práva uvedené tiež na internetovej stránke www.slovnaft.sk, O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.slovnaftmove.sk aj v aplikácii Slovnaft Move formou aktualizácie tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

_______________

1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
2NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).
3Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
4Napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov; zákon o ochrane osobných údajov a iné.