SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

„Oslávte s nami 1. narodeniny“

PREAMBULA

Tento súťažný poriadok predstavuje jediný záväzný dokument, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže „Oslávte s nami 1. narodeniny“ (ďalej len „akcia“ alebo „súťaž“). Ďalšie informácie o akcii sú k dispozícii aj na webovej stránke sutaz.slovnaftmove.sk .

Na súťaž sa nevzťahujú podmienky zákona č. 30/2019 Z. z. z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 4 ods. 6 citovaného zákona).

Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“).

1. ÚČEL SÚŤAŽE

1.1. Súťaž je organizovaná s cieľom propagácie organizátora súťaže, jeho zákazníckeho programu Slovnaft Move a aplikácie „Slovnaft Move“ ako aj spoločnosti AQUAPARK Poprad a jej produktov prostredníctvom fyzických osôb, ktoré sa zapoja do súťaže.

1.2. Propagácia organizátora súťaže bude prebiehať v hromadných informačných prostriedkoch a propagačných materiáloch organizátora súťaže, v súlade so všeobecne záväznými predpismi, a to na internetovej stránke www.slovnaft.sk, www.slovnaftmove.sk, sutaz.slovnaftmove.sk, v online magazíne https://drivemagazine.eu/ ako aj na sociálnych sieťach organizátora súťaže https://www.facebook.com/MySlovnaft/ a https://www.instagram.com/myslovnaft. Fyzické osoby, ktoré sa stanú výhercom ceny budú prostredníctvom vyhotovenia a zverejnenia zvukových záznamov, obrazovo-zvukových záznamov a fotografií zapojené do propagácie organizátora súťaže.

2. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

2.1. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832, spoločnosť zapísaná na Mestskom súde Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 426/B (ďalej len „organizátor“ alebo „prevádzkovateľ“).

2.2. Výhry do súťaže venovala spoločnosť AQUAPARK Poprad, s.r.o., so sídlom: Športová 1397/1, Poprad 058 01, IČO: 36 482 609, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 13805/P (ďalej aj ako „AQUAPARK Poprad“).

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

3.1. Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony staršia ako 18 rokov, ktorá má oprávnenie na pobyt v Európskej únii, je členom zákazníckeho programu Slovnaft Move a splní podmienky súťaže definované týmto súťažným poriadkom (ďalej len „zákazník“, „účastník“ alebo „dotknutá osoba“). Zapojením sa do súťaže vyjadruje účastník súhlas s týmto súťažným poriadkom v celom rozsahu.

3.2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby podieľajúce sa na príprave súťaže, partneri čerpacích staníc organizátora súťaže, ani zamestnanci partnerov čerpacích staníc organizátora súťaže.

4. MIESTO A TRVANIE SÚŤAŽE

4.1. Súťaž prebieha na čerpacích staniciach prevádzkovaných pod značkou organizátora súťaže na území SR (ďalej len „ČS“) od 21. februára 2024 do 31. marca 2024.

4.2 Registrácia do súťaže je možná v termíne od 21.02.2024 od 00:00 h do 31.03.2024 do 23:59:59 h.

5. PODMIENKY ZAPOJENIA DO SÚŤAŽE:

5.1. Súťaže sa môže zúčastniť len zákazník, ktorý zaregistruje svoju zákaznícku Slovnaft Move kartu prostredníctvom aplikácie Slovnaft Move alebo webovej stránky www.slovnaftmove.sk, a po jej zaregistrovaní uskutoční 1 nákup akéhokoľvek tovaru v hodnote viac ako 0,- EUR. Za splnenia podmienok uvedených v tomto súťažnom poriadku bude transakcia zákazníka do žrebovania zaradená automaticky. Ďalšie transakcie budú do súťaže zaradené bez potreby ďalšej registrácie jednotlivých nákupov. Do žrebovania budú zaradené aj všetky nákupy uskutočnené pred registráciou zákazníckej karty počas trvania súťaže. Podmienkou zaradenia do súťaže je súčasne vyznačenie súhlasu so zasielaním informácii o všeobecných marketingových ponukách a prieskumoch od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. prostredníctvom e-mailu a/alebo notifikácie a zároveň, že v období počas trvania súťaže môžu byť účastníkovi organizátorom súťaže zasielané reklamy tretej strany - AQUAPARKU Poprad.

Postup:

 • Prihlásite sa do svojho konta v zákazníckom programe Slovnaft Move prostredníctvom aplikácie alebo webovej stránky www.slovnaftmove.sk, kliknete na tlačidlo Chcem vyhrať a udelíte súhlas so Súťažným poriadkom, zaškrtnite políčko Chcem byť informovaný o všeobecných marketingových ponukách a prieskumoch od spoločnosti SLOVNAFT, a.s. prostredníctvom e-mailu a/alebo notifikácie a kliknete na tlačidlo, že ste sa oboznámili s Vyhlásením o spracovaní osobných údajov a zobrazí sa informácia o úspešnej registrácii.
 • Nakúpte akýkoľvek tovar vyšší ako 0 ,- EUR okrem tovarov vylúčených zo zbierania bodov v Slovnaft Move.

5.2. Podmienkou súťaže je overenie identity účastníka a účasť účastníka na vyhotovení obrazových, zvukových a/alebo obrazovo-zvukových záznamov z odovzdávania výhier, ktoré budú použité na propagačné a marketingové účely a súčasne zasielanie reklamy tretej strany - AQUAPARKU Poprad v období počas trvania súťaže.

5.3 Nákupy zaradené do žrebovania
Do súťaže je zaradený každý nákup akéhokoľvek tovaru na ČS organizátora súťaže vyšší ako 0,- EUR s použitím svojej Slovnaft Move karty.
Pri nákupe (pred realizáciou platby) je potrebné obsluhe ČS organizátora súťaže predložiť Slovnaft Move kartu. Za jeden nákup sa považuje nákup, na ktorý bol vydaný jeden pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient (ďalej len „nákup“). Ak účastník uskutoční v jeden deň viac nákupov, bude do súťaže zaradený každý nákup zvlášť, tzn. účastník je zaradený do žrebovania toľkokrát, koľko nákupov uskutočnil.

6. VÝHRY

6.1. Pre účely súťaže organizátor súťaže zabezpečil v spolupráci s AQUAPARK Poprad tieto výhry:

 • 1x  wellness pobyt v hoteli Seasons **** pre 2 osoby na 7 nocí s polpenziou a vstupom do Aquaparku AquaCity Poprad a Wellness centra Fire & Water Wellness & Spa. (Hodnota výhry je 1540 EUR)
 • 5x Wellness pobyt na v hoteli Seasons **** pre 2 osoby na 2 noci s polpenziou, vstupom do Aquaparku AquaCity Poprad a Wellness Centra Fire & Water Wellness & Spa. (Hodnota výhry je 440 EUR)
 • 10 x vstupy do Aquaparku:
  • 5 x Celodenná vstupenka do Aquaparku AquaCity Poprad so vstupom do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov pre 4 osoby
  • 5 x Celodenná vstupenka do Aquaparku AquaCity Poprad a Wellness Centra Fire & Water Wellness & Spa so vstupom do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov a Wellness centra so saunami a inhaláciami pre 4 osoby

7. ŽREBOVANIE

7.1. Žrebovanie výhier prebehne do 10 dní odo dňa ukončenia obdobia súťaže. Pre účely každej výhry sa vyžrebujú dvaja náhradníci. Náhradníci sa žrebujú pre prípad, že by výhercovi z akéhokoľvek dôvodu nevznikol na výhru nárok, stratil nárok na výhru alebo nepotvrdil prebratie výhry podľa bodu 8.4. tohto súťažného poriadku.

7.2. Do žrebovania o  výhry bude účastník zaradený každým nákupom spĺňajúci podmienky súťaže po zaregistrovaní sa do súťaže.

7.3. Žrebovanie prebieha náhodným automatizovaným žrebovacím systémom. Do žrebovania budú zaradení všetci účastníci, ktorí splnili podmienky stanovené týmto súťažným poriadkom. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu dátumu žrebovania.

8. VÝHERCA

8.1. Výherca bude zverejnený:

 • na internetovej stránke sutaz.slovnaftmove.sk
 • Zverejnená informácia o výhercovi bude obsahovať údaje v rozsahu krstné meno, prvé písmeno priezviska, čerpacia stanica, na ktorej bol nákup zaradený do súťaže zakúpený.

8.2. Výherca bude po vyžrebovaní kontaktovaný e-mailom na kontaktné údaje uvedené vo svojom konte v zákazníckom programe Slovnaft Move spravidla do 5 pracovných dní od uskutočnenia žrebovania. Ak bude vyžrebovaný účastník, ktorý nespĺňa podmienky súťaže v zmysle tohto súťažného poriadku, nevzniká mu nárok na výhru.

8.3. Ak nebude možné vyžrebovaného účastníka kontaktovať podľa bodu 8.2 tohto súťažného poriadku do 14 kalendárnych dní odo dňa žrebovania a/alebo ak výherca do 14 dní od kontaktovania organizátorom nepotvrdí akceptáciu/prevzatie výhry, stráca nárok na výhru a organizátor súťaže si vyhradzuje právo poskytnúť výhru náhradníkovi. Na náhradníka sa vzťahujú rovnaké podmienky, ako uvedené v prechádzajúcej vete.

8.4. Ak vyžrebovanému účastníkovi nevznikol nárok na výhru, alebo stratí nárok na výhru, prípadne ak výherca výhru odmietne alebo nepotvrdí prevzatie výhry, výhercom sa stáva vyžrebovaný náhradník (nasledujúci v poradí). Týmto spôsobom sa bude postupovať aj v prípade neoverenia prvého náhradníka s ďalšími náhradníkmi podľa vyžrebovaného poradia.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Organizátor súťaže ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov. Identifikačné údaje organizátora súťaže sú uvedené v bode 1.1 tohto súťažného poriadku. Všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov a práv dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov a povinností organizátora súťaže ako prevádzkovateľa, sú uvedené vo Vyhlásení o spracúvaní osobných údajov, ktoré je prílohou tohto súťažného poriadku a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

9.2. Fyzická osoba pred zapojením sa do súťaže zobrala na vedomie, že pre účely súťaže je nevyhnutné spracúvanie jej osobných údajov zadaných v online registračnom formulári pri zapojení sa do súťaže, ako aj údaje o nákupe produktov zaradených do súťaže potrebné pre vyhodnotenie splnenia podmienok účasti v súťaži podľa tohto súťažného poriadku a zobrala na vedomie aj informácie o spracúvaní osobných údajov účastníkov v zmysle bodu 9.1 tohto súťažného poriadku.

9.3. Zapojením sa do súťaže (registráciou) sa účastník ako dotknutá osoba stáva jednou zo zmluvných strán v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia1 na účel uvedený v tomto súťažnom poriadku. Spracúvanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb.

9.4. Osobné údaje budú spracúvané za účelom organizácie súťaže (čo zahŕňa najmä, nie však výlučne identifikáciu účastníka, zaradenie do databázy účastníkov súťaže, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s účastníkom, odovzdanie výhier výhercom), ako aj za účelom uvedeným v článku 1. tohto súťažného poriadku. Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže bude organizátor súťaže spracúvať po dobu trvania súťaže a 6 mesiacov po jej ukončení. Osobné údaje výhercov slúžiace na propagáciu organizátora súťaže bude organizátor súťaže používať a zverejňovať po dobu 1 roka po jej ukončení. Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať tiež na účely plnenia povinností organizátora súťaže pri vedení účtovníctva v zmysle ustanovenia článku 6 ods. 1. písm. c) Nariadenia (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 222/2004 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“)). Osobné údaje uvedené na účtovných záznamoch bude organizátor súťaže uchovávať po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa tieto účtovné záznamy týkajú.

Po uplynutí tejto doby môže organizátor súťaže spracúvať osobné údaje len, ak bude ich dlhšie uchovávanie odôvodnené zákonom alebo oprávneným záujmom organizátora súťaže, napr. na účely právnej ochrany organizátora súťaže (napr. vymáhanie právnych nárokov, obrana v prípade uplatňovania nárokov u organizátora súťaže, a pod.).
Osobné údaje výhercov bude organizátor súťaže spracúvať aj na účely vydávania interného a externého periodika podľa Článku 1. bodu 1.2 tohto súťažného poriadku, ktoré má archívnu hodnotu podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v  znení neskorších predpisov.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

10.1. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto súťažným poriadkom sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

10.2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tento súťažný poriadok počas trvania súťaže, vrátane práva súťaž zrušiť, predĺžiť, skrátiť, zmeniť jej pravidlá, podmienky, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady, pričom takúto prípadnú zmenu zverejní na stránke sutaz.slovnaftmove.sk. Organizátor súťaže si tiež vyhradzuje právo nahradiť pôvodne určenú výhru inou výhrou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

10.3. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tejto súťaže a ktorých konanie a/alebo obsah je nedovolené/ý a/alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

10.4. Účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany organizátora súťaže ako tie, ktoré sú uvedené v tomto súťažnom poriadku.

10.5. Na výhry v súťaži a účasť v súťaži nie je právny nárok. Výhru v súťaži nemožno vymáhať. Výhry v súťaži nie je možné reklamovať. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

10.6. Organizátor súťaže nehradí účastníkom žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. v súvislosti s výhrou v súťaži.

10.7. Organizátor súťaže upozorňuje účastníkov súťaže, že výhry sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona o dani z príjmov, ako aj predmetom odvodovej povinnosti v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov vo výške stanovenej týmito predpismi. Výhra je predmetom dane v hodnote presahujúcej sumu 350,- EUR.

10.8. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

10.9. Výsledky súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach a záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže vrátane posúdenia súťažného poriadku. Iba organizátor súťaže je oprávnený rozhodnúť o konečnom poradí výhercov, a teda aj o výhrach v súťaži.

10.10. Tento súťažný poriadok je k dispozícii na internetovej stránke sutaz.slovnaftmove.sk počas celej doby trvania súťaže, v aplikácii Slovnaft Move ako aj uložený k nahliadnutiu v sídle organizátora súťaže.

V Bratislave, dňa 21.2.2024

VYHLÁSENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ - spoločnosť SLOVNAFT, a.s., so sídlom Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch.

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad Zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v platnom znení; Zákon o ochrane osobných údajov a iné).

Prevádzkovateľ môže poskytnúť vaše osobné údaje aj príjemcom, resp. tretím osobám ako sú napr., notár, sprostredkovatelia, ak boli poverení spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iné oprávnené subjekty v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že má riadne uzavreté zmluvy so svojimi sprostredkovateľmi, ktorí zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, v súlade s platnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na ochranu osobných údajov. Zmluvní sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene prevádzkovateľa sú uvedení v súťažnom poriadku, ktorého prílohou je toto Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa a sprostredkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje sú zálohované v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa.
Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušeniu dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:
E-mail: zodpovednaosobagdpr@slovnaft.sk
Korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba GDPR, SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

VAŠE PRÁVA PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a vy podáte námietku, nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas

Pokiaľ ste nám udelili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na konkrétny účel, sme povinní dodržať tento účel a nemôžeme ho počas spracúvania meniť. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu. Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Podrobnejšie sú jednotlivé práva uvedené tiež na internetovej stránke www.slovnaft.sk, O nás, odkaz Ochrana osobných údajov.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov, nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby. Zmeny týkajúce sa podmienok spracúvania a ochrany osobných údajov sú zverejnené na internetovej stránke www.slovnaftmove.sk aj v aplikácii Slovnaft Move formou aktualizácie tohto Vyhlásenia o spracúvaní osobných údajov. Týmto spôsobom zabezpečíme, aby ste vždy mali k dispozícii aktuálne informácie o tom, za akých podmienok spracúvame vaše osobné údaje.

_______________

1 NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“).